Nove vrijednosti

Aktivnosti s područja gospodarstva i poduzetništva bit će usmjerene na:

 • Sveobuhvatan razvoj gospodarstva i stimuliranje gospodarskih subjekata na podizanje razine konkurentnosti ulaganjima u dostizanje najviših europskih i svjetskih standarda poslovanja. Sva takva ulaganja bit će u potpunosti oslobođena oporezivanja, odnosno predstavljat će poreznu olakšicu u punom iznosu.
 • Stvaranje pravnih i organizaciono funkcionalnih pretpostavki za stimuliranje
  svih vrsta ulaganja, domaćih i stranih, a pogotovo onih usmjerenih na pokretanje
  nove proizvodnje i novih usluga, restrukturiranje gospodarskog proizvoda, uvođenje novih tehnologija ili njihovo unapređivanje.
 • Definiranje prioritetne liste tri do pet djelatnosti u kojima je moguće i poželjno komparativno hvatanje koraka sa razvijenom Europom i svijetom, pri čemu će sva ulaganja u razvoj tih djelatnosti dobiti status porezne olakšice u punom iznosu i potporu kroz subvencije i/ili potpuno ili djelomično oslobađanje od poreza u razdoblju od tri godine.
 • Stimuliranje regionalnih i lokalnih samouprava da učine isto na svojim područjima definiranjem liste prioritetnog razvoja konkurentnih djelatnosti za svaku pojedinu općinu, grad i regiju, te adekvatni status porezne olakšice pri plaćanju lokalnih poreza i prireza za sve investicije u tim djelatnostima uz potpuno ili djelomično oslobađanje od njihovog plaćanja u razdoblju od tri godine.

Aktivnosti s područja turizma:

 • Stimuliranje organizacija koje se bave turističkom djelatnošću i strukovnih udruženja ka definiranju turističke ponude prilagođene cjelogodišnjem korištenju turističkih kapaciteta, uzimajući u obzir potrebe širokog raspona i kategorija korisnika usluga uz istovremeno podizanje kvalitete ponude roba i usluga u turističkoj grani poslovanja.
 • Uvest ćemo red u području iznajmljivanja turističkih kapaciteta, privatnih soba i apartmana te istovremeno stimulirati poboljšanje kvalitete usluge od strane malih poduzetnika istim poreznim olakšicama navedenim u prethodnoj točki programa.

Poljoprivreda i ruralni razvoj dobit će puno značajnije mjesto u sveukupnoj ponudi dobara i usluga putem:

 • Participiranja države u sveobuhvatnom unapređenju poljoprivredne proizvodnje.
  Vlasnici poljoprivrednih zemljišta bit će stimulirani ili na njihovo stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje ili pak za davanje u najam ili koncesiju zainteresiranim domaćim i inozemnim ponuđačima.
 • Stimuliranja poljoprivredne proizvodnje kroz porezne olakšice u trajanju od tri godine za sve nove poljoprivredne površine stavljene u funkciju proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.
 • Državna administracija postat će aktivan partner poljoprivrednim proizvođačima u pogledu stvaranja preduvjeta za plasiranje proizvoda na domaće i strano tržište.
 • Mali poljoprivredni proizvođači, obitelji koje se bave seoskim turizmom kao i svi ostali subjekti povezani s poljoprivrednom proizvodnjom bit će stimulirani na suradnju i međusobno pomaganje u svrhu ostvarenja što povoljnije pozicije na tržištu.

More i ribarstvo dobit će potporu kroz:

 • Obustavljanje rasprodaje i zloupotrebe ovih presudno važnih nacionalnih resursa.
 • Razmotrit ćemo sve mogućnosti pronalaženja najboljeg puta i načina za zaštitu mora i podmorja uključujući i mogućnost proglašenja gospodarskog pojasa u onoj mjeri u kojoj je to moguće u okvirima preuzetih obaveza iz procesa pridruživanja EU.
 • Pojačat ćemo sposobnosti državne administracije, policije i oružanih snaga u svrhu provedbe gore navedenih ciljeva.
 • Stimulirat ćemo gradnju i unaprjeđivanje infrastrukture i sve investicije povezane s iskorištavanjem mora, podmorja i ribarstva uz iste one porezne olakšice i pod istim uvjetima kakvi su već navedeni u poglavlju povezanom s razvojem gospodarstva.

Razvojna podrška

Područje financija
od presudnog je značaja za opstanak i egzistenciju građana, društva i države.
Stoga ćemo:

 • Provesti postupno, ali drastično smanjenje državnog proračuna u skladu s mogućnostima društva i gospodarstva, pri čemu je cilj smanjenje minimalno 5% godišnje, odnosno 20% u idućem petogodišnjem razdoblju.
 • Osnovno načelo porezne politike jest da
  oni koji imaju više moraju participirati više te ćemo uvesti progresivno oporezivanje svih dobiti i prihoda.
 • Sve investicije u nove proizvode i usluge, primjenu i unapređivanje tehnologija, kao i ulaganja u znanstvena istraživanja i programe edukacije i školovanja na svim razinama predstavljat će poreznu olakšicu u punom iznosu. Ovo se odnosi ne samo na programe edukacije i školovanja provođene od strane različitih pravnih subjekata već ćemo i građanima koji pokažu namjeru da vlastitim ulaganjem povećaju svoje razinu znanja, pripadajuće troškove priznati kao olakšicu.
 • Uvest ćemo i osnažiti porezne olakšice za sve gospodarske subjekte koji se bave djelatnostima od posebnog značaja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
 • Postupno ćemo izmijeniti način naplate PDV-a i stvoriti preduvjete za osnaživanje uloge države putem inspekcijskih službi za osiguranje naplate vjerovnika.
 • Ukinut ćemo sve političke investicije i aktivno djelovati da se u budućnosti odluke o trošenju sredstava građana donose na zdravim ekonomskim i financijskim temeljima. Beskompromisno ćemo raditi na postupnom smanjivanje javnog duga i proračunskog deficita uz jasno definiranje i provedbu obaveze podmirivanja dugovanja na svim razinama.
 • Uvest ćemo striktnu financijsku disciplinu države administracije kao i regionalne i lokalne uprave i samouprave u pogledu plaćanja dospjelih potraživanja uz odgovornost svih državnih dužnosnika, službenika i namještenika za njenu provedbu.
 • Stvorit ćemo organizacijske, provedbene i edukacijske preduvjete za maksimalno iskorištavanje financijskih sredstava dostupnih kroz fondove EU.
 • Temeljni prioritet pri naplati dospjelih dugovanja bit će: prvo radnici i dugovanja prema njima, zatim vjerovnici pa tek na kraju država.

Znanost, primijenjene tehnologije i obrazovanje ključni su elementi razlikovanja uspješnih od neuspješnih država:

 • Definirati listu prioritetnih tehnologija u suradnji sa strukovnim organizacijama koje se u pet godina mogu implementirati i unaprijediti poslovanje gospodarskih subjekata, znanstvenih institucija i edukacijskih ustanova na svim područjima njihovih aktivnosti.
 • Provesti potrebne promjene u sustavu školovanja koje će omogućiti da najbolji pojedinci postanu dijelom edukacijskog i znanstvenog procesa i tako stvore temelje za permanentno podizanje znanja kao preduvjeta za razvoj državne uprave, gospodarstva i civilnog sektora u 21. stoljeću.
 • Bez obzira na sve veću zastupljenost tržišne ekonomije, u edukacijskom procesu osigurati da nitko ne ostane bez mogućnosti školovanja i znanstvenog unapređivanja zbog slabog imovnog stanja ili bilo kojeg drugog hendikepa.

Regionalni razvoj i suradnja bit će stimulirani kako u granicama Hrvatske tako i na međunarodnoj razini putem:

 • Provest ćemo regionalizaciju Hrvatske, te drastično smanjenje broja općina i gradova.
 • Utvrdit ćemo jasne kriterija za dodjelu statusa gradova i općina imajući u vidu njihovu ekonomsku i financijsku samo-održivost.
 • Donijet ćemo zakonsku regulativu o ograničenju broja uzastopnih mandata izabranih zastupnika u predstavničkim tijelima na svim razinama, na dva.
 • Radit ćemo na djelotvornijem povezivanju iseljene i domovinske Hrvatske imajući u vidu kulturne i obrazovne potrebe i interese iseljenika.
 • U tu svrhu intenzivirat ćemo kulturnu, znanstvenu i obrazovnu suradnju i razmjenu kroz različite programe suradnje te stvaranje znanstvenih projekata usmjerenih na povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske.

Prostorno uređenje i graditeljstvo područje je desetljećima zanemarivano i zloupotrebljavano od strane svih dosadašnjih vlasti, a najčešće za partikularne interese klijentelističkih poduzetnika i tajkuna.

 • Državna uprava imat će dvije godine da stvori okvir i počne provedbu sređivanja manjkavosti katastra i zemljišnih knjiga.
 • Sređena vlasnička prava i uvjeti građenja postat će multiplikator, a ne kao do sada, uteg povećanja investicija i razvoja društva.

Pravosuđe i uprava jedno je od najvažnijih područja djelovanja državne strukture te će stoga biti pokrenuti sljedeći procesi:

Intenzivirat ćemo istražne radnje u svim slučajevima kada postoji sumnja o nezakonitom bogaćenju ili ratnom profiterstvu uz oduzimanja imovine stečene u pretvorbi na nelegalne načine.

Fokusirat ćemo se na kaznena djela koja su dovela do propasti poduzeća i nezaposlenosti radnika jer je time uništena njihova egzistencija kao i egzistencija njihovih obitelji.

Provest ćemo proces racionaliziranja državne uprave i lokalne samouprave provodeći preraspodjelu radnika, materijalnih sredstava i financijskih resursa gdje to bude potrebno.

 • Paralelno ćemo pokrenuti proces stalnog školovanja i obučavanja službenika i namještenika u cilju najkvalitetnijeg mogućeg obavljanja poslova na dobrobit građana i gospodarstva. Rezultati ove aktivnosti postati će, u idućem petogodišnjem razdoblju točka prepoznavanja efikasnog činovnika i uspješne države te služiti kao element ponosa, identifikacije i zadovoljstva svih službenika i namještenika koji nastave raditi na dobrobit građana.
 • Provest ćemo decentralizaciju u velikoj većini područja djelovanja države, povećati ovlasti ali i odgovornosti lokalne i regionalne uprave i samouprave te na odgovarajući način povećati njihov udio u raspodjeli državnih prihoda, uz uvođenje maksimalne odgovornosti za provedbu financijskih programa.
 • Uvest ćemo red, rad i odgovornost te jednakost pred zakonom, kako za građane, tako i za zaposlenike u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.

Zaštita okoliša, vode i šumarstvo područja su od presudnog značenja za kvalitetu života građana kao i za stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv razvoj društva.
U tom cilju pokretat ćemo aktivnosti i programe usmjerene na:

 • Sveobuhvatnu zaštitu statusa i kvalitete voda i vodnog resursa od strategijskog interesa.
 • Pokrenut ćemo i unaprijediti planove i programe razvoja obnovljivih izvora energije.
 • U cilju zaštite okoliša, stimulirat ćemo izgradnju gospodarskih kapaciteta temeljenih na korištenju obnovljivih izvora energije te pružiti tim aktivnostima porezne olakšice, kao i osloboditi od poreza prodaju motornih vozila na hibridni pogon i svaki drugi oblik pogona različit od korištenja naftnih derivata.

Razvoj ljudskih resursa

Kultura i sport:

 • Porezni sustav će biti promijenjen na način da će građanima biti omogućeno da svojom osobnom odlukom dio svoje porezne obaveze usmjere za potrebe financiranja kulturnih i sportskih aktivnosti.
 • Radit ćemo aktivno na ostvarenju sinergije između kulture, turizma i gospodarstva pri čemu će gospodarski subjekti biti stimulirani na financiranje aktivnosti i programa s područja kulture. Financijska pomoć koju na taj način usmjere u kulturne aktivnosti, bit će tretirana kao porezna olakšica.

Rad, mirovinski sustav i socijalna skrb nakon godina zanemarivanja dobit će potrebnu državnu i društvenu pažnju.

 • Utvrditi ćemo raspon poreznih olakšica za poslodavce vezan uz zapošljavanje mladih kao i nezaposlenih građana.
 • Tijekom idućih pet godina stvarat ćemo preduvjete za postupno povećanje mirovina u odnosu na primanja iz radnog odnosa.
 • Poticat ćemo i reorganizirati rad pravosuđa u cilju maksimalnog ubrzavanja svih sporova vezanih uz rad i radne odnose.
 • Ukinut ćemo povlaštene mirovine saborskim zastupnicima, članovima vlade i drugim državnim dužnosnicima uz temeljitu reformu mirovinskog sustava.
 • Maksimalno ćemo destimulirati prijevremeni odlazak u mirovinu, osim u onim slučajevima kada je to medicinski opravdano, kao i u onim službama, poput vojske i policije, čiji pripadnici po logici obavljanja profesije ne mogu ostvariti puni radni staž.
 • Neki državni projekti, poput provedbe programa sustavnog navodnjavanja i zaštite od poplavljivanja zemljišta, dobit će status javnih radova te će se barem u prvo vrijeme dok ne dođe do značajnijeg porasta gospodarskih aktivnosti, nezaposleni stimulirati na rad u provedbi ovakvih programa.

Društveni razvoj i slabije društvene skupine područja su na kojem ćemo posebno pokazati naš građanski habitus i etičko opredjeljenje.

 • Tijekom postupka reforme i reorganizacije političkog sustava i sustava državne uprave postupno ćemo ukinuti sve političke privilegije.
 • Izmijenit ćemo zakonski okvir koji omogućuje povlaštene mirovine nakon dvije godine saborskog mandata te tu mogućnost u potpunosti ukinuti.
 • Vezat ćemo plaće izabranih dužnosnika uz efikasnost gospodarstva i stanje BDP-a.
 • Postupno ćemo ukinuti imenovanja političkih dužnosnika na mjesta u nadzornim odborima javnih poduzeća - to je proces koji će ići paralelno sa redefiniranjem statusa tih poduzeća.
 • Donošenjem novog izbornog zakona i popisa birača ukinut ćemo pozitivnu diskriminaciju te se okrenuti tretiranju Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda susjedne zemlje koji u toj državi mora ostvarivati sva svoja gospodarska i građanska prava i obaveze.
 • Revidirat ćemo popis branitelja i učiniti ga dostupnim najširoj javnosti i svim zainteresiranim osobama, uz ograničenja vezana jedino uz javnost medicinske dijagnoze i dokumentacije. Objavljivanje ovog popisa i većine podataka koje sadrži - uključujući i postotak invalidnosti - nije i neće biti sporno s obzirom na to da se njihovo financiranje osigurava iz poreza koji se izdvaja od svih građana Hrvatske.
 • Provest ćemo reviziju svih protupravno stečenih mirovinskih prava i naknada.
 • U skladu s već spomenutim aktivnostima reorganizacije regija, gradova i općina, provest ćemo izmjenu izbornog zakona i revidiranje popisa birača, pri čemu ćemo jasno definirati kriterije za dodjelu statusa birača - državljanstvo RH, prijava prebivališta u RH i minimalno šest mjeseci neprekinutog boravka na teritoriju RH godišnje.
 • Revidirat ćemo mjesto i ulogu vjerskih zajednica te promijeniti sustav njihovog financiranja. Dat ćemo mogućnost izbora građanima da jedan dio svog poreza usmjere u vjerske, znanstvene, kulturne ili sportske aktivnosti.
 • Uvest ćemo odgovarajuće promjene poreznog sustava koje će se odnositi na financijsko poslovanje vjerskih zajednica, pri čemu one neće biti oslobođene od snošenja poreznih tereta koji se odnose na sve druge građane te društvene i državne subjekte.
 • Uvest ćemo obvezu transparentnog prikazivanja prihoda i rashoda pri čemu za vjerske zajednice neće vrijediti bilo kakvi propisi koji ne vrijede za ostale porezne obveznike.
 • Razvijat ćemo kulturu slobodnog i ravnopravnog dijaloga, prava na različitost uz razvijanje kulture tolerancije i solidarnosti u društvu.
 • Pružat ćemo aktivnu podršku aktivnostima i potrebama svih manjinskih, slabijih i osjetljivijih skupina u društvu.
 • Vodit ćemo beskompromisnu borbu protiv korupcije na svim razinama društva i posebno u okviru državnih tijela. Jedan instrument provedbe ove politike bit će nezavisna tijela formirana i opremljena za provedbu nadzornih aktivnosti, a drugi će predstavljati samoinicijativa građana na traženju uvida u konkretne podatke u slučaju bilo kakve sumnje o zloupotrebama, pri čemu će državni institucije takve zahtjeve tretirati kao pomoć u ostvarenju bolje države i boljeg društva.

Aktivnosti s područja zdravstva i veterine predstavljat će podršku nastojanjima za razvoj sveukupnih društvenih i ljudskih resursa, pogotovo u svjetlu pojave sve češćih ugroza po zdravlje ljudi i stočnog fonda. U tom cilju koncentrirat ćemo se na:

 • Sveobuhvatno podizanje sposobnosti zdravstvenog sektora u cilju pružanja brze i kvalitetne zdravstvene usluge i zaštite građanima.
 • Zdravstveni djelatnici morat će reorganizirati svoje aktivnosti u smjeru shvaćanja da je pacijent središte i ishodište njihovog djelovanja te razlog postojanja zdravstvenih ustanova.
 • Uozbiljit ćemo do sada proklamirana nastojanja ka smanjenju lista čekanja.
 • Uvest ćemo red u radne odnose u zdravstvu u pogledu istovremenog obavljanja poslova u javnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.
 • Sve veterinarske službe i njihove aktivnosti bit će stavljene u funkciju proizvodnje zdravih namirnica životinjskog porijekla te podršku poljoprivrednoj djelatnosti.

Obitelj i međugeneracijska solidarnost temelj su odnosa u društvu. Stoga ćemo:

 • Stimulirati sve oblike samopomoći i samoorganizacije na razini civilnog društva usmjerene na pomoć djeci, obitelji i nemoćnima.
 • Sveukupnim razvojem gospodarstva i razvojem društva stvoriti pretpostavke za poboljšanje demografske slike Hrvatske, uz istovremeno nastojanje usmjereno na dugoročni porast dječjih doplataka i naknada za vrijeme porodiljskog dopusta.
 • Razmotriti efekte dosadašnje reforme mirovinskog sustava te predložiti novi način osiguranja boljeg životnog standarda umirovljenika, imajući prioritetno u vidu da niti jedna reforma mirovinskog sustava ne može biti uspješna ukoliko se ne poveća broj zaposlenih, smanji broj nezaposlenih odnosno stvore preduvjeti za dugotrajan gospodarski rast i razvoj te ne uvede red u državni proračun.
 • Promijeniti pravnu regulativu koja otežava ili onemogućuje zapošljavanje umirovljenih građana.

Međunarodna
suradnja i sigurnost

Područje vanjskih poslova bit će
stavljeno u funkciju provedbe interesa cjelokupnog društva. Glavne aktivnosti
na ovom području bit će:

 • Vođenje vanjske politike u skladu s vrijednostima društva kao funkcija koja proizlazi iz potreba građana i društva.
 • Aktivno sudjelovanje u međunarodnim odnosima i kreiranju međunarodnog poretka na dobrobit društva i građana.
 • Korištenje članstva u Europskoj uniji i Ujedinjenim narodima kao platforme za projiciranje interesa društva u suradnji sa drugim malim tranzicijskim i demokratskim državama.
 • Stavljanje aktivnosti vanjskih poslova i međunarodne suradnje u funkciju razvoja gospodarstva, znanosti i razvoja društva.
 • Aktivna suradnja s udrugama civilnog društva u pogledu razmatranja svih ključnih odrednica međunarodnih odnosa i njihove refleksije na hrvatsko društvo.

Poslovi obrane usmjerit će se na:

 • Podizanje razine sposobnosti oružanih snaga koje su spale na najniže grane od ostvarivanja samostalnosti.
 • Zaustavljanje procesa daljnjeg smanjenja brojčanog sastava Oružanih snaga ukoliko nije potpuno izvjesno da će se ušteđena financijska sredstva upotrijebiti u cilju podizanja razine sposobnosti.
 • Stvaranje jasnog i provedivog programa stavljanja neiskorištene državne i vojne infrastrukture u funkciju prikupljanja sredstava za financiranje obrane i popunu državnog proračuna.
 • Donijeti jasne kriterije za sudjelovanje pripadnika i postrojbi Oružanih snaga i Policije u međunarodnim vojnim misijama i operacijama imajući u vidu pravednost i legalnost djelovanja te potencijalne efekte takvog angažmana.

Aktivnosti s područja unutarnjih poslova
bit će usmjerene na dostizanje slijedećih ciljeva:

 • Unaprjeđivanje odnosa policije sa društvom i lokalnim zajednicama.
 • Podizanje razine odgovornosti svih policijskih službenika za beskompromisno poštivanje pravnog poretka na dobrobit svih građana.
 • Promjena zakonske regulative vezane uz veći parlamentarni nadzor policije te ulogu nezavisnih nadzornih tijela.
Prijava